Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Nowe zasady związane z odwiedzinami

ZASADY ODWIEDZIN
SP ZOZ Lubaczów informuje, że mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną oraz bezpieczeństwo zdrowotne hospitalizowanych pacjentów wprowadzono pewne ograniczenia w zakresie możliwości odwiedzin pacjentów w szpitalu w związku ze zwiększonymi zachorowaniami na COVID-19.
Aktualizacja z dnia 21.01.2021 r.
Decyzję o odwiedzinach chorych podejmują każdorazowo indywidualnie Kierownicy poszczególnych oddziałów szpitalnych.
Kierownicy oddziałów wyrażają zgodę na odwiedziny chorych kierując się przede wszystkim aktualną sytuacją epidemiologiczną w oddziale a także prawami pacjenta oraz rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące organizacji odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych w okresie epidemii COVID-19 w związku z postępem realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID -19 z 6 września 2021 r.
Ustalono podstawowe zasady, które powinny być bezwzględnie przestrzegane podczas odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych:
• Osobą odwiedzającą (za wyjątkiem odwiedzin u pacjentów w stanie terminalnym) może być:
• osoba, która ma udokumentowane pełne szczepienie przeciwko Covid 19
• osoba, która przebyła zakażenie wirusem SARS-CoV-2
• dodatkowo osoba posiadająca aktualny negatywny wynik testu w kierunku SARS CoV-2.
Przez osobę posiadającą negatywny wynik testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2, należy rozumieć osobę, która wykonała test PCR lub test antygenowy (zgodny z listą wzajemnie uznawanych testów antygenowych opracowaną przez Komitet Bezpieczeństwa Zdrowotnego) nie wcześniej niż 48 godzin przed dniem odwiedzin oraz posiada dokument potwierdzający wykonanie testu w tym terminie i uzyskanie negatywnego wyniku tego testu.
• Odwiedziny chorych odbywają się w godzinach wyznaczonych przez Kierownika oddziału tak aby nie kolidowały z postępowaniem diagnostyczno-terapeutycznym.
• Jednoczasowo dopuszcza się odwiedziny jednej osoby bliskiej u jednego pacjenta.
• W jednej sali chorych może przebywać tylko jedna osoba odwiedzająca.
• Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do higieny rąk przed i po odwiedzinach.
• Osoba odwiedzająca (zawsze) i odwiedzana (jeśli jest to ze względów medycznych możliwe) w czasie odwiedzin są zobowiązane do założenia maski medycznej na usta i nos.
• Osoba odwiedzająca może przynieść dla pacjenta tylko rzeczy osobiste środki czystości i ewentualnie jedzenie, ale po wcześniejszym uzgodnieniu tego z lekarzem prowadzącym.
W Oddziałach dla Dorosłych:
1. Odwiedziny chorych w oddziałach odbywają się w porze dziennej, nie dłużej niż do godziny 18.00.
2. Odwiedziny w godzinach nocnych tj. między godz. 18.00 – 6.00 mogą odbywać się tylko za zgodą Ordynatora lub lekarza dyżurnego.
3. Odwiedziny nie mogą utrudniać procesu leczenia przyjętego dla danego chorego.
4. Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela Ordynator zgodnie z regulaminem obowiązującym w oddziale lub lekarz dyżurny w szczególnych przypadkach.

No Comments
Post a Comment
Name
E-mail
Website