Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

SZCZEGÓLNE  UPRAWNIENIA  DO  ŚWIADCZEŃ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ

 

 

Na podstawie art. 47c ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych  – prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej mają:

 

 1. kobiety w ciąży,
 2. świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 47 ust. 1a – świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażająca życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu i 1b – osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej i długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby,
 3. osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1- Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
 4. inwalidzi wojenni i wojskowi,
 5. żołnierze zastępczej służby wojskowej,
 6. cywilne niewidome ofiary działań wojennych,
 7. kombatanci,
 8. działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,
 9. osoby deportowane do pracy przymusowej,

10.uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%,

 1. weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%,
 2. dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19 – na podstawie zaświadczenia w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, czyli od 14 marca 2020 r.,
  13. żołnierze zawodowi w przypadku korzystania ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych,
 3. żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową w przypadku korzystania ze świadczeń udzielanych w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych,
 4. osoby, które legitymują się zaświadczeniem, o którym mowa w art. 67zb ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, przez okres wskazany w tym zaświadczeniu, nie dłużej niż 5 lat od dnia wydania zaświadczenia ( dotyczy osób, którym przyznano świadczenie kompensacyjne z tytułu szkód wynikających ze zdarzeń medycznych).

 

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach oraz ze świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że:

* świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących;
* świadczeniodawca udziela tych  świadczeń w dniu zgłoszenia;

* w przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, Świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących;
* świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

 

Osoby uprawnione  korzystają ze świadczeń po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia

 

 

 

 

Na podstawie art.32a, art. 57 , art. 47 1a i 1b  ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – prawo do korzystania ze świadczeń ambulatoryjnych specjalistycznych bez skierowania mają:

 

 1. osoby chore na gruźlicę,
 2. osoby zakażone wirusem HIV,
 3. inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz osoby represjonowane, żołnierze zastępczej służby wojskowej, działacze opozycji antykomunistycznej i  osoby represjonowane z powodów politycznych ,
 4. cywilne niewidome ofiary działań wojennych,
 5. uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, oraz uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30 %,
 6. weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, oraz weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%,
 7. osoby do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 8. w zakresie leczenia uzależnień:
 9. dla osób zgłaszających się z powodu uzależnienia,
 10. dla osób zgłaszających się z powodu współuzależnienia – osób spokrewnionych lub niespokrewnionych z osobą uzależnioną, wspólnie z nią zamieszkujących i gospodarujących, oraz osób, których stan psychiczny powstał na skutek pozostawania w związku emocjonalnym z osobą uzależnioną,
 11. osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 12. osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 13. osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
 14. dzieci w zakresie leczenia chorób wrodzonych na podstawie wyników badań przesiewowych finansowanych ze środków publicznych,
 15. dzieci i młodzież w zakresie leczenia psychologicznego, psychiatrycznego i środowiskowego,
 16. pacjenci w zakresie diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego po uprzednim stwierdzeniu podejrzenia nowotworu złośliwego lub miejscowo złośliwego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych.

 

WAŻNE!

 

W przypadku korzystania z badań diagnostycznych kosztochłonnych ( np. tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, gastroskopia, kolonoskopia) oraz rehabilitacji leczniczej, niezależnie od posiadanych szczególnych uprawnień, wymagane jest każdorazowo skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.