Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Deklaracja dostępności cyfrowej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej http://www.szpital.lubaczowski.com/  zgodnie z  Ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848).

 

 

Podmiot
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie

 1. Adama Mickiewicza 168

37- 600 Lubaczów

e-mail: sekretariat@szpital.lubaczowski.com

 

 

Data publikacji strony internetowej
18.01.2018r.

 Data ostatniej istotnej aktualizacji
09.01.2024 r.

 

Oświadczenie w sprawie dostępności

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

 

Status zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:

 1. Brak zwięzłego tekstu alternatywnego (alt), który opisuje, co znajduje się na grafice lub, jeśli grafika jest odnośnikiem, dokąd prowadzi ten odnośnik.
 2. Brak wyraźnego wizualnego fokusa w aktywnych elementach, takich jak odnośniki, banery czy pola formularza.
 3. Brak zastosowanego usprawnienia w postaci „skip links”, czyli możliwości przejścia bezpośrednio do treści pojedynczej strony.

4.Wybrane skrypty i aplety mogą być nie dostępne dla osób niewidomych i osób korzystających wyłącznie z klawiatury.

 1. Formularze, w tym formularz wyszukiwarki, są częściowo zgodnie ze standardami. Pola formularzy i przyciski powinny być właściwie opisane.
 2. Nie wszystkie elementy aktywne na stroni internetowej są dostępne za pomocą klawiatury.
 3. W przypadku pojawienia się błędów w danych wpisanych w formularzu nie pojawia się informacja sugerująca sposób, w jaki można ponownie, poprawnie wpisać te dane.
 4. Nie ma ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce.
 5. Linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o ich języku, formacie oraz rozmiarze.
 6. Nie istnieje rozwiązanie powodujące dostępność CAPTCHA.
 7. Nie wszystkie znaczące elementy animowane lub dźwiękowe posiadają odpowiedni opis tekstowy wyjaśniający, co przedstawiają lub czego dotyczą.
 8. Nie wszystkie multimedialne elementy wizualne posiadają możliwą do uruchomienia bezwzrokowo, poprawnie sformułowaną audio deskrypcję.

13.Nie obecny jest link „przejdź do treści”.

 1. Elementy, które tego wymagają, nie mają poprawnie utworzonego poszerzonego opisu.

 

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością

 1. Zmiana kontrastu.
 2. Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.
 3. Podkreślenie linków.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Z osobami odpowiedzialnymi można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej  informatyk@szpital.lubaczowski.com

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Procedura wnioskowo-skargowa 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do  Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

 

 

Dostępność architektoniczna

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie,

Adama Mickiewicza 168,

37- 600 Lubaczów

 

Podmiot Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, zlokalizowany jest w jednym kompleksie budynków, połączonych ściśle ze sobą komunikacyjnie (stałymi łącznikami). Na parkingu obok budynku są wydzielone i oznakowane miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Na parterze podmiotu znajduje się Wejście Główne do Szpitala, do którego prowadzą schody a także znajduje się pochylnia  z obustronnymi poręczami dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie z  parteru można dostać się windą na poszczególne kondygnacje Szpitala.  Na parterze Szpitala znajduje się także Portiernia, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Planowa Izba Przyjęć,  Pracownia TK+ RTG, Pracownia RTG, Oddział Pediatryczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,  Apteka Szpitalna  a także Administracja Szpitala ( niższy parter do którego prowadzą schody a także winda). Na parterze mieści się także Poradnia okulistyczna, Pracownia Mammografii  a także poradnia  kardiologiczna.

Poradnie Specjalistyczne tj. Poradnia Ginekologiczno- położnicza, Poradnia Fizjoterapii, Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Ortopedyczna, Poradnia Neurochirurgiczna, Poradnia Chirurgii Naczyniowej usytuowane są na I piętrze.

Na pierwszym piętrze usytuowany jest  Zakład Opiekuńczo Leczniczy, Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, Oddział Neonatologiczny, Oddział Ginekologiczno- Położniczy, Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej a także Blok Operacyjny.

Na drugim piętrze znajduje się Oddział Chirurgii Ogólnej, Poradnia Endoskopii a także NZOZ GOMED.

Na kolejnym III piętrze jest położony Oddział Chorób Wewnętrznych. Na ostatnim piętrze znajduje się  Oddział Rehabilitacji Ogólnej a także Poradnia Rehabilitacyjna.

Z parteru można dostać się schodami a także windą  na poziom ( – 1). Na tym poziomie odbywają się zabiegi fizjoterapeutyczne Pacjentów Oddziału Rehabilitacji Ogólnej.

W budynku szpitala znajdują się pomieszczenia higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W budynku w którym znajduje się Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna znajduje się winda. W budynku urządzono pomieszczenia higieniczno- sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

 

Data sporządzenia
21.09.2020