Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, decyzją Ministra Zdrowia został ustanowiony operatorem usługi kluczowej, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (zwana dalej ustawą o KSC). Usługa kluczowa to udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy oraz obrót
i dystrybucja produktów leczniczych.

Na mocy tej ustawy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako operator usługi kluczowej, zobowiązany został do zapewnienia pacjentom oraz podmiotom współpracującym dostępu do wiedzy pozwalającej na zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie skutecznych sposobów zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami w zakresie związanym ze świadczoną usługą kluczową.

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami, które przybliżą i pozwolą zrozumieć Państwu zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem.

 

OPERATOR USŁUGI KLUCZOWEJ

Za operatora usługi kluczowej uznaje się podmiot, jeżeli:

 1. świadczy usługę kluczową,
 2. świadczenie tej usługi zależy od systemów informacyjnych,
 3. incydent miałby istotny skutek zakłócający dla świadczenia usługi kluczowej przez tego operatora.

Operatorzy usług kluczowych są zobowiązani do wdrożenia skutecznych zabezpieczeń, szacowania ryzyka związanego z cyberbezpieczeństwem oraz przekazywania informacji
o poważnych incydentach oraz ich obsługi we współpracy z CSIRT poziomu krajowego.

W tym celu operator usługi kluczowej ma podejmować odpowiednie i proporcjonalne środki techniczne i organizacyjne w celu zarządzania ryzykiem, na jakie narażone są wykorzystywane przez niego sieci i systemy informatyczne oraz odpowiednie środki zapobiegające
i minimalizujące wpływ incydentów dotyczących bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych wykorzystywanych w celu świadczenia takich usług kluczowych, z myślą
o zapewnieniu ciągłości tych usług.

 

INFORMACJE DLA UZYTKOWNIKÓW

Do jednych z wielu obowiązków nałożonych na Operatora Usługi Kluczowej, jest obowiązek opublikowania na stronie internetowej Szpitala podstawowych informacji związanych
z zagrożeniami cyberbezpieczeństwa. Ma to na celu umożliwienie pacjentom oraz podmiotom współpracującym, zrozumienia zagrożeń cyberbezpieczeństwa i zastosowanych skutecznych sposobów zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami w zakresie związanym ze świadczoną usługą kluczową.

Cyberbezpieczeństwo zgodnie z obowiązującymi przepisami to „odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy” (art. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1863).

Nieodłącznymi elementami definicji cyberbezpieczeństwa są pojęcia ściśle związane
z charakterystyką dobrze działających systemów informacyjnych, tj.:

–  poufność danych – właściwość polegająca na tym, że informacja nie jest udostępniana lub wyjawiana nieupoważnionym osobom, podmiotom lub procesom;

–  integralność danych – właściwość polegająca na zapewnieniu dokładności i kompletności danych;

– dostępność danych – właściwość bycia dostępnym i użytecznym na żądanie upoważnionego podmiotu;

– autentyczność danych – właściwość polegająca na zapewnieniu, że przetwarzane dane są prawdziwe, tj. są danymi, które w sposób autoryzowany zostały wprowadzone do systemu.

 

Najczęściej występujące incydenty, czyli zdarzenie, które ma lub może mieć niekorzystny wpływ na Cyberbezpieczeństwo to:

 • Ataki z użyciem szkodliwego oprogramowania,
 • Kradzieże tożsamości,
 • Ataki mające na celu wyłudzenie lub zniszczenie danych,
 • Blokada dostępu do usług,
 • Niechciana poczta (SPAM),
 • Socjotechnika,

 

Poniżej przedstawiamy przykładowe sposoby na uniknięcie zagrożeń związanych
z korzystaniem z cyberprzestrzeni:

 • Instalacja, użytkowanie i bieżące aktualizowanie oprogramowania antywirusowego.
 • Aktualizowanie systemu operacyjnego urządzenia oraz aplikacji na nim zainstalowanych.
 • Sprawdzanie plików pobranych z Internetu za pomocą programu antywirusowego.
 • Korzystanie ze stron internetowych posiadających ważny certyfikat bezpieczeństwa.
 • Regularne skanowanie komputera i sprawdzanie procesów sieciowych.
 • Każdorazowa weryfikacja adresu nadawcy wiadomości e-mail.
 • Niewysyłanie danych osobowych, logowania, karty kredytowej w niezabezpieczonej treści wiadomości e-mail.
 • Unikanie odwiedzin stron zawierających darmowe pliki muzyczne, obrazy, filmy.
 • Regularne tworzenie kopii zapasowych ważnych danych.
 • Baczne obserwowanie i czytanie komunikatów pojawiających się na ekranie komputera.

 

Podmioty oraz firmy zajmujące się cyberbezpieczeństwem:

 • Ministerstwo Cyfryzacji,
 • CERT Polska,
 • CSIRT GOV,
 • CSIRT NASK,
 • CSIRT GOV,
 • pl,
 • CyberDefence24,
 • Cyberrescue,

 

Zachęcamy do zapoznania się z treściami zawartymi na stronie Ministerstwa Cyfryzacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/cyberbezpieczeństwo w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących cyberbezpieczeństwa.