Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Status prawny

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie uzyskał Zarządzeniem Wojewody Przemyskiego status samodzielnego zakładu publicznego w dniu 31.12.1998 roku.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Podkarpackiego, pod numerem: 000000010196 oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000019670

Finansowanie SP ZOZ w Lubaczowie odbywa się na podstawie umów zawartych z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie.

Polityka Jakości szpitala

Statut SP ZOZ w Lubaczowie

– Zał. 1 – Schemat organizacyjny

– Zał. 2 – Logo SP ZOZ Lubaczów

Uchwała NR XLVI/373/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie

 

Regulamin organizacyjny SP ZOZ w Lubaczowie

– Załącznik nr 1 do regulaminu organizacyjnego 

 – Załącznik nr 2 do regulaminu organizacyjnego 

– Zarządzenie do regulaminu organizacyjnego 

Uchwała Rady Społecznej SP ZOZ w Lubaczowie w sprawie ustalenia  tekstu jednolitego regulaminu organizacyjnego

Uchwała Rady Społecznej SP ZOZ w Lubaczowie w sprawie zmiany w  regulaminie organizacyjnym

Rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

SP ZOZ w Lubaczowie udziela świadczeń zdrowotnych w ramach lecznictwa stacjonarnego w następujących specjalnościach:

– chirurgii ogólnej

– ginekologii i położnictwa

– chorób wewnętrznych

– pediatrii

– rehabilitacji

– intensywnej opieki medycznej

– rehabilitacji ogólnoustrojowej

– rehabilitacji neurologicznej

– neonatologii

 

Zakład udziela ambulatoryjnych świadczeń medycznych w ramach specjalistycznej opieki zdrowotnej w niżej wymienionych poradniach:

– chirurgii ogólnej

– ginekologiczno-położniczej

– chirurgii urazowo-ortopedycznej

– rehabilitacyjnej

– chirurgii naczyniowej

– neurochirurgicznej