Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

 

 Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z powyższym, poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 oraz zasady, na jakich się to odbywa po 25 maja 2018 roku. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

 

Klauzule informacyjne:

Klauzula dotycząca informacji publicznej

Klauzula informacyjna dla Pacjentów

Klauzula informacyjna dla darczyńcy

Klauzula informacyjna dla kontrahenta

Klauzula informacyjna nagrywanie rozmów telefonicznych

Klauzula informacyjna skargi i wnioski

Klauzule informacyjne monitoring firmowy

Klauzula informacyjna dla kandydatów

Klauzula informacyjna dla oferentów

 

Prawa osób, których dane dotyczą

 

Ogólne zasady dotyczące realizacji praw Pacjentów jako podmiotów danych na mocy art. 15-21 RODO

Szanowny Pacjencie,

uprzejmie informujemy, że każda osoba, której dane przetwarzane są przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie (zwany w dalszej części Szpitalem) może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących na mocy Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych.

 

Ogólne zasady realizacji przez Szpital praw Pacjentów jako podmiotów danych na mocy art. 15-21 RODO:

  1. Każde żądanie (wniosek) wpływający do Szpitala rozpatrywany jest indywidualnie.
    2. Wszelką komunikację w zakresie realizacji praw jako podmiotu danych Szpital:
    1) prowadzi w języku polskim (w przypadku, w którym Osoba żądająca nie posługuje się językiem polskim – w miarę możliwości finansowych i organizacyjnych oraz przy uwzględnieniu dostępności tłumaczy danego języka – Szpital może podjąć działania w celu zapewnienia możliwości otrzymania informacji również w języku znanym Osobie żądającej);

2)prowadzi w formie pisemnej, ustnej lub elektronicznej;

3)podejmuje po ustaleniu tożsamości Osoby żądającej.

  1. Składając żądanie Pacjent może skorzystać z formularza pomocniczego (dostępnego poniżej) lub złożyć żądanie w innej formie, przy czy należy uwzględnić wszystkie niezbędne elementy (informacje) umożliwiające realizację wniosku.

 

Termin rozpatrywania żądania (wniosku):

  1. Szpital bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela informacji o podjętych działaniach;
  2. Z uwagi na skomplikowany charakter lub liczbę żądań Szpital może przedłużyć termin realizacji wniosku o kolejne dwa miesiące. W takim przypadku poinformuje Wnioskodawcę o takim przedłużeniu, z podaniem przyczyn opóźnienia.
  3. Jeżeli Szpital nie podejmie działań, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – poinformuje o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

 

Żądania w zakresie realizacji praw na mocy art. 15-21 RODO można składać:

– bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych. Dane teleadresowe:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie; ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów, z dopiskiem ”Inspektor ochrony danych” nr tel. 166328188, e-mail: iodo@szpital.lubaczowski.com

– osobiście w sekretariacie. Dane teleadresowe:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie; ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów,

 

Jednocześnie Szpital informuje, że w granicach określonych przepisami prawa Pacjent ma prawo:

– prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO)

– prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO)

-prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)

– prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

– prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

– prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

– prawo do niepodlegania pod decyzje oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu, wynikającego z artykułu 22 Rozporządzenia UE 2016/679

Wniosek o realizację prawa osób, które dane dotyczą

 

Dane adresowe Inspektora Ochrony Danych IOD:

Adres e-mail: iodo@szpital.lubaczowski.com

Telefon: 166328188