Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

 

 Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z powyższym, poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 oraz zasady, na jakich się to odbywa po 25 maja 2018 roku. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

 

Klauzule informacyjne:

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w wnioskach o udostępnienie informacji publicznej

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Pacjentów

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahentów

Klauzula informacyjna dotycząca rejestracji rozmów telefonicznych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w skargach i wnioskach

Klauzule informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach TOP SOR

Klauzula informacyjna dotycząca korespondencji

 

Prawa osób, których dane dotyczą

 

Ogólne zasady dotyczące realizacji praw Pacjentów jako podmiotów danych na mocy art. 15-21 RODO

Szanowny Pacjencie,

uprzejmie informujemy, że każda osoba, której dane przetwarzane są przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie (zwany w dalszej części Szpitalem) może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących na mocy Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych.

 

Ogólne zasady realizacji przez Szpital praw Pacjentów jako podmiotów danych na mocy art. 15-21 RODO:

  1. Każde żądanie (wniosek) wpływający do Szpitala rozpatrywany jest indywidualnie.
    2. Wszelką komunikację w zakresie realizacji praw jako podmiotu danych Szpital:
    1) prowadzi w języku polskim (w przypadku, w którym Osoba żądająca nie posługuje się językiem polskim – w miarę możliwości finansowych i organizacyjnych oraz przy uwzględnieniu dostępności tłumaczy danego języka – Szpital może podjąć działania w celu zapewnienia możliwości otrzymania informacji również w języku znanym Osobie żądającej);

2)prowadzi w formie pisemnej, ustnej lub elektronicznej;

3)podejmuje po ustaleniu tożsamości Osoby żądającej.

  1. Składając żądanie Pacjent może skorzystać z formularza pomocniczego (dostępnego poniżej) lub złożyć żądanie w innej formie, przy czy należy uwzględnić wszystkie niezbędne elementy (informacje) umożliwiające realizację wniosku.

 

Termin rozpatrywania żądania (wniosku):

  1. Szpital bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela informacji o podjętych działaniach;
  2. Z uwagi na skomplikowany charakter lub liczbę żądań Szpital może przedłużyć termin realizacji wniosku o kolejne dwa miesiące. W takim przypadku poinformuje Wnioskodawcę o takim przedłużeniu, z podaniem przyczyn opóźnienia.
  3. Jeżeli Szpital nie podejmie działań, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – poinformuje o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

 

Żądania w zakresie realizacji praw na mocy art. 15-21 RODO można składać:

– bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych. Dane teleadresowe:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie; ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów, z dopiskiem ”Inspektor ochrony danych” nr tel. 166328188, e-mail: iodo@szpital.lubaczowski.com

– osobiście w sekretariacie. Dane teleadresowe:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie; ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów,

 

Jednocześnie Szpital informuje, że w granicach określonych przepisami prawa Pacjent ma prawo:

– prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO)

– prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO)

-prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)

– prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

– prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

– prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

– prawo do niepodlegania pod decyzje oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu, wynikającego z artykułu 22 Rozporządzenia UE 2016/679

Wniosek o realizację prawa osób, które dane dotyczą

 

Dane adresowe Inspektora Ochrony Danych IOD:

Adres e-mail: iodo@szpital.lubaczowski.com

Telefon: 166328188