Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Jest integralną częścią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie. Pełną gotowość i działalność rozpoczął w grudniu 2007 roku. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia „ udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.”
Nadrzędnym celem  Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, dysponującego lądowiskiem dla śmigłowców,  jest zapewnienie optymalnej diagnostyki i leczenia, z czym wiążą się zadania:

– udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej osobom przywiezionym przez zespoły ratownictwa medycznego, zgłaszającymi się bez skierowania w razie nagłego zachorowania, kierowanym przez inne podmioty lecznicze, w tym osobom poszkodowanym w wyniku wypadków masowych i katastrof,

– udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, polegających na wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, w tym pacjentom urazowym,

– organizowanie transportu sanitarnego pacjentom urazowym oraz osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w odpowiednim zakresie,

– przekazywanie pacjentów wymagających dalszego leczenia do oddziału szpitalnego.

SOR zapewnia całodobowy  dostęp do:

– badań diagnostycznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,

– komputerowego badania tomograficznego,

– badań endoskopowych.

 

 

W celu realizacji wyżej wymienionych zadań Szpitalny Oddział Ratunkowy dzieli się na obszary:

– segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć – gdzie odbywa się wstępna kwalifikacja i rejestracja pacjentów do poszczególnych oddziałów szpitalnych,

– resuscytacyjno – zabiegowy,

– wstępnej intensywnej terapii,

– terapii natychmiastowej ( w skład której wchodzi sala zabiegowa i sala opatrunków gipsowych),

– obserwacyjny,

Zgodnie z założeniami systemu TRIAGE szybkość udzielonej pomocy zależy przede wszystkim  od stanu zdrowia pacjenta, a nie od kolejności zgłoszenia.  W oddziale wdrożono system TRIAGE służący do wstępnej oceny stanu zdrowia pacjenta.

Po wstępnej ocenie klinicznej pacjent ma przyporządkowany kolor, który określa jego stan i pilność udzielania pomocy.

OZNACZENIA KATEGORII KWALIFIKOWANIA PACJENTÓW w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym wg systemu TRIAGE

CZERWONY – POMOC NATYCHMIASTOWA, pacjent przyjmowany POZA KOLEJNOŚCIĄ. Kolorem tym są oznaczeni pacjenci wymagający natychmiastowej stabilizacji podstawowych funkcji życiowych czyli w bezpośrednim stanie zagrożenia życia, w tym pacjenci z urazem wielonarządowym.

POMARAŃCZOWY – POMOC BARDZO PILNA – czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut. Kolorem tym są oznakowani pacjenci z wysokim ryzykiem bezpośredniego zagrożenia życia, niestabilni hemodynamicznie i/lub chorzy z bardzo silnym bólem i towarzyszącymi objawami wegetatywnymi i/lub temperaturą, pacjenci z krwotokami zagrażającymi życiu, które nasilają  się pomimo zastosowania opatrunku uciskowego, pacjenci urazowi z zaburzeniami czucia i krążenia obwodowego.

ŻÓŁTY  –  POMOC PILNA, czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut. Kolorem tym są oznakowani pacjenci, których stan wymaga rozszerzonej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej oraz stosowania złożonej farmakoterapii u chorego stabilnego hemodynamicznie

ZIELONY – POMOC ODROCZONA , czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut. Kolorem tym są oznakowani pacjenci, których stan wymaga podstawowej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej oraz stosowania prostej terapii  u chorego stabilnego hemodynamicznie.

NIEBIESKI – WYCZEKUJĄCY, czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut. Kolorem tym są oznakowani pacjenci nie wymagający leczenia w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Decyzja o skierowaniu pacjenta na oddział szpitalny lub o odmowie przyjęcia do oddziału osoby niebędącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego musi być podjęta przez lekarza dyżurnego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ciągu 12 godzin od kontaktu z pacjentem.

Maksymalny czas na podjęcie decyzji przez lekarza oddziału, do którego pacjent ma być przyjęty,  wynosi 4 godziny.

Pielęgniarka systemu, ratownik medyczny lub lekarz systemu, odpowiedzialni za TRIAGE informują pacjenta i jego rodziców/opiekunów o przydzielonej kategorii pilności (kolor) i maksymalnym czasie oczekiwania na badanie lekarskie. Osoby, którym przydzielono kategorie pilności oznaczone kolorem zielonym lub  niebieskim – brak stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego, są informowane przez pielęgniarkę lub ratownika medycznego o możliwości uzyskania pomocy  medycznej w innym podmiocie leczniczym, w szczególności w podmiocie udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w tym nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

ODDZIAŁEM KIERUJE:

lek. Janusz Bury

specjalista chirurgii ogólnej

 

ZESPÓŁ LEKARSKI:

lek. Leszek Kotowski
lek. Wojciech Kalinowski

specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

lek. Artur Tokarz

specjalista chorób wewnętrznych

dr n. med. Hubert Żak

specjalista chorób wewnętrznych

lek. Witold  Szternal

specjalista chorób wewnętrznych

lek. Bernadetta Chomyszyn- Pruchniak

specjalista chorób wewnętrznych

lek. Ewelina Kuchar

lek. Stanisław Wit
specjalista chirurgii ogólnej

lek. Yevhen Rutkovskyy

specjalista chirurgii ogólnej
 lek. Zbigniew Żołyński

 specjalista chirurgii ogólnej

lek. Sławomir Putko

lek. Justyna Gudz

lek. Jarosław Czart

lek. Nataliia Yakovenko

 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA:

mgr Agnieszka Nieckarz

specjalista pielęgniarstwa ratunkowego