Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Szpitalny Oddział Ratunkowy jest integralną częścią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie. Pełną gotowość i działalność rozpoczął od grudnia 2007 roku. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia „ udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.”

Nadrzędnym celem  Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, dysponującego lądowiskiem dla śmigłowców,  jest zapewnienie optymalnej diagnostyki i leczenia, z czym wiążą się zadania:

– udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej osobom przywiezionym przez zespoły ratownictwa medycznego, zgłaszającymi się bez skierowania w razie nagłego zachorowania, kierowanym przez inne podmioty lecznicze, w tym osobom poszkodowanym w wyniku wypadków masowych i katastrof,

– udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, polegających na wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, w tym pacjentom urazowym,

– organizowanie transportu sanitarnego pacjentom urazowym oraz osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w odpowiednim zakresie,

– przekazywanie pacjentów wymagających dalszego leczenia do oddziału szpitalnego.

 

SOR zapewnia całodobowy  dostęp do:

– badań diagnostycznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,

– komputerowego badania tomograficznego,

– badań endoskopowych.

 

W celu realizacji wyżej wymienionych zadań Szpitalny Oddział Ratunkowy dzieli się na obszary:

– segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć – gdzie odbywa się wstępna kwalifikacja i rejestracja pacjentów do poszczególnych oddziałów szpitalnych,

– resuscytacyjno – zabiegowy,

– wstępnej intensywnej terapii,

– terapii natychmiastowej ( w skład której wchodzi sala zabiegowa i sala opatrunków gipsowych),

– obserwacyjny,

 

Zgodnie z założeniami systemu TRIAGE szybkość udzielonej pomocy zależy przede wszystkim  od stanu zdrowia pacjenta, a nie od kolejności zgłoszenia.  W oddziale wdrożono system TRIAGE służący do wstępnej oceny stanu zdrowia pacjenta.

Po wstępnej ocenie klinicznej pacjent ma przyporządkowany kolor, który określa jego stan i pilność udzielania pomocy.

 

OZNACZENIA KATEGORII KWALIFIKOWANIA PACJENTÓW w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym wg systemu TRIAGE

CZERWONY – POMOC NATYCHMIASTOWA, pacjent przyjmowany POZA KOLEJNOŚCIĄ. Kolorem tym są oznaczeni pacjenci wymagający natychmiastowej stabilizacji podstawowych funkcji życiowych czyli w bezpośrednim stanie zagrożenia życia, w tym pacjenci z urazem wielonarządowym.

 

POMARAŃCZOWY – POMOC BARDZO PILNA – czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut. Kolorem tym są oznakowani pacjenci z wysokim ryzykiem bezpośredniego zagrożenia życia, niestabilni hemodynamicznie i/lub chorzy z bardzo silnym bólem i towarzyszącymi objawami wegetatywnymi i/lub temperaturą, pacjenci z krwotokami zagrażającymi życiu, które nasilają  się pomimo zastosowania opatrunku uciskowego, pacjenci urazowi z zaburzeniami czucia i krążenia obwodowego.

 

ŻÓŁTY  –  POMOC PILNA, czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut. Kolorem tym są oznakowani pacjenci, których stan wymaga rozszerzonej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej oraz stosowania złożonej farmakoterapii u chorego stabilnego hemodynamicznie

 

ZIELONY – POMOC ODROCZONA , czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut. Kolorem tym są oznakowani pacjenci, których stan wymaga podstawowej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej oraz stosowania prostej terapii  u chorego stabilnego hemodynamicznie.

 

NIEBIESKI – WYCZEKUJĄCY, czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut. Kolorem tym są oznakowani pacjenci nie wymagający leczenia w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

 

Decyzja o skierowaniu pacjenta na oddział szpitalny lub o odmowie przyjęcia do oddziału osoby niebędącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego musi być podjęta przez lekarza dyżurnego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ciągu 12 godzin od kontaktu z pacjentem.

Maksymalny czas na podjęcie decyzji przez lekarza oddziału, do którego pacjent ma być przyjęty,  wynosi 4 godziny.

Pielęgniarka systemu, ratownik medyczny lub lekarz systemu, odpowiedzialni za TRIAGE informują pacjenta i jego rodziców/opiekunów o przydzielonej kategorii pilności (kolor) i maksymalnym czasie oczekiwania na badanie lekarskie. Osoby, którym przydzielono kategorie pilności oznaczone kolorem zielonym lub  niebieskim – brak stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego, są informowane przez pielęgniarkę lub ratownika medycznego o możliwości uzyskania pomocy  medycznej w innym podmiocie leczniczym, w szczególności w podmiocie udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w tym nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.