Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.261.3.2018 – Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury medycznej endoskopowej i operacyjnej w ramach projektu pn. „Modernizacja wyposażenia medycznego szpitala Powiatowego w Lubaczowie” nr RPPK.06.02.01-17-0018/17-00 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI „Spójność Przestrzenna i Społeczna” działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

Wyjaśnienia, modyfikacja 08.05.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert 28.05.2018r

Zawiadomienie o wyborze oferty 19.06.2018r