Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

PACJENCI, RODZICE i OPIEKUNOWIE

W  związku z wejściem w życie Ustawy o Ochronie Danych Osobowych pacjenci  Poradni chirurgicznej oraz ortopedycznej proszeni są o odbiór numerków z rejestracji przed wizytą u lekarza. Do gabinetu pacjenci będą wzywani wg numerków.
Po wejściu do gabinetu należy oddać numerek personelowi poradni.

 

 

RODO czyli zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.

 

Sposób przetwarzania danych osobowych:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie ( Szpital)  jest w świetle nowych  przepisów  Administratorem danych osobowych  Pacjentów, pracowni szpitalnych, poradni specjalistycznych i oddziałów. Tym samym, Szpital odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny , zgodny  z obowiązującymi przepisami.

 

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Pacjentów

 

Przetwarzania danych osobowych Pacjentów które nie wymaga zgody Pacjenta jest niezbędne do realizacji następujących usług zdrowotnych:

 1. Profilaktyki zdrowotnej- cel ten obejmuje przede wszystkim przetwarzanie, które jest związane z procesem informowania Pacjenta o możliwości udzielenia świadczenia, w tym przesyłanie zaproszeń na badania przesiewowe, zaproszeń na wykonanie szczepień, przekazywanie materiałów edukacyjnych, przekazywanie informacji o wydarzeniach prozdrowotnych; przetwarzania danych osobowych Pacjenta do celów profilaktyki jest niezbędne tylko wtedy, jeżeli jest uzasadnione stanem zdrowia pacjenta lub czynnikami ryzyka lub rokowaniami co do niego zawartymi w dokumentacji medycznej, którą dysponuje Szpital.
 2. Medycyny pracy, w tym oceny zdolności pracownika do pracy- cel ten obejmuje w szczególności przetwarzanie związane z procesem realizacji zadań służby medycyny pracy, w tym w tym badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne;
 3. Diagnozy medycznej i leczenia – cel ten obejmuje w szczególności przetwarzanie związane procesem udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostycznych i leczniczych), w tym prowadzenie dokumentacji medycznej;
 4. Zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej – cel ten obejmuje m.in. w szczególności przetwarzanie związane z:

a)           rejestracją pacjenta w placówce medycznej,

b)          zapewnieniem jakości udzielania świadczeń, m.in. poprzez badanie satysfakcji pacjentów,

c)           zapewnieniem ciągłości opieki zdrowotnej, w tym w procesie koordynacji udzielania świadczeń, co może obejmować m.in. przypomnienie o terminie realizacji świadczenia zdrowotnego, potwierdzenie wizyty, odwołanie wizyty, poinformowanie o zmianach organizacyjnych w placówce medycznej, które mają wpływ na udzielenie oczekiwanego świadczenia,

d)          komunikacją po udzieleniu świadczenia w celu oceny samopoczucia/stanu zdrowia pacjenta itp.,

e)           odbieraniem i archiwizacją oświadczeń woli pacjentów,

f)           pozyskiwaniem informacji zarządczych/ zarządzaniem podmiotem wykonującym działalnością leczniczą,

g)           weryfikacją uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej i rozliczaniem zrealizowanych świadczeń opieki zdrowotnej,

h)          wykonywaniem innych czynności pomocniczych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związanych z utrzymaniem systemu teleinformatycznego,

i)            wymianą informacji o stanie zdrowia pacjenta pomiędzy różnymi placówkami medycznymi w celu zapewnia ciągłości opieki zdrowotnej;

5)           Zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego –cel ten obejmuje w szczególności przetwarzanie związane procesem  wystawiania zaświadczeń lekarskich oraz wykonywania zadań przez lekarzy orzeczników określonych w innych ustawach.

 

 

Przetwarzanie danych w innych celach niż zdrowotne jest niezbędne do:

 1. wykonania umowy, której strona jest osoba, które dane dotyczą,
 2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 3. ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,
 4. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 5. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem,
 6. ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba ta jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody,
 7. ustalenia dochodzenia lub ochrony roszczeń w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy,
 8. ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych,
 9. ze względów związanych z ważnym interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi trans granicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych,
 10. celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu i nie naruszają prawa do ochrony danych.

 

 

Zakres przetwarzanych danych ( niewymagających zgody Pacjenta)

 1. wszystkie dane o zdrowiu Pacjenta, którego dane dotyczą, ujawniające informacje o jego przeszłym, obecnym lub przyszłym stanie fizycznego lub psychicznego zdrowia,
 2. informacje zbierane w celu jednoznacznego zidentyfikowania Pacjenta do celów zdrowotnych, podczas rejestracji do usług opieki zdrowotnej lub podczas świadczenia usług zdrowotnych,
 3. informacje pochodzące z badań laboratoryjnych lub lekarskich części ciała lub płynów ustrojowych, w tym danych genetycznych i próbek biologicznych,
 4. wszelkie informacje o chorobie, niepełnosprawności, ryzyku choroby, historii medycznej, leczeniu klinicznym lub stanie fizjologicznym lub biomedycznym Pacjenta.

 

 

Zakres przetwarzanych danych ( wymagających zgody Pacjenta)

 1. w celu badań klinicznych,
 2. w celach szkoleniowych,
 3. w celu badań naukowych,
 4. w celu przekazania danych osobowych do państwa trzeciego,
 5. w związku z zautomatyzowaniem podejmowaniem decyzji z indywidualnych sprawach.

 

Przechowywanie dokumentacji medycznej:

 1. 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu – zasada ogólna,
 2. 22 lata – w zakresie dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia,
 3. 30 lat – w przypadku gdy dane są niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników lub też gdy nastąpił zgon pacjenta na skutek uszkodzenia ciała (w takim przypadku okres liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon),

Prawa Pacjenta:

Pacjent jest uprawniony do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

 1. cel przetwarzania
 2. kategoria danych osobowych
 3. informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców
 4. w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
 5. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 6. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od pacjenta- wszelkie dostępne informacje o ich źródle,
 7. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Do pobrania :

Klauzula informacyjna dla pacjentów

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych – monitoring

 

Dane adresowe Inspektora Ochrony Danych IOD:

Adres e-mail: iodo@szpital.lubaczowski.com

Telefon: 166328112