Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW

„Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie ”

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :

 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Szpitalu jest: „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie , ul. Mickiewicza 168 , 37-600 Lubaczów, tel. (16) 632 81 00, e-mail: sekretariat@szpital.lubaczowski.com”, zwany dalej „Administratorem”
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jest p. Monika Karnas- Drabik. Do kontaktu z Inspektorem Danych Osobowych w SPZOZ Lubaczów służy następujący adres e-mail: iodo@szpital.lubaczowski.com numer telefonu: 166328188 lub adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 168, 37- 630 Lubaczów.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następującym zakresie: imię (imiona) i nazwisko, płeć, obywatelstwo, numer PESEL (w przypadku pacjentów, którzy nie mają nadanego numeru PESEL – numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość), w przypadku noworodka – numer PESEL matki, data urodzenia, adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji, adres miejsca pobytu na terytorium Polski (jeżeli dany pacjent nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Polski), numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, numer telefonu kontaktowego, dane o stanie zdrowia. W dokumentacji medycznej mogą się znaleźć informacje o nałogach, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o seksualności oraz orientacji seksualnej Pacjenta. Informacje te Szpital zbiera, na podstawie art. 9 ust. 1 i 2 RODO, w sytuacji jeżeli jest to niezbędne do postawienia diagnozy i/lub prowadzenia w sposób właściwy procesu leczenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostyka, profilaktyka, terapia) oraz zarządzania usługami opieki zdrowotnej (np. rozliczeń z płatnikiem, prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, weryfikacji tożsamości przed wizytą) na podstawie art. 9 ust. 2 pkt h RODO w związku z krajowymi przepisami prawa medycznego, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

  prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

zapewnienia zabezpieczenia społecznego, w tym wystawiania zaświadczeń lekarskich i zwolnień, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innymi właściwymi przepisami prawa krajowego;

w celach archiwalnych, naukowych lub statystycznych – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) RODO;

– Pani/Pana dane mogą być także przetwarzane w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzona przez niego działalnością na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f RODO;

 1. Pani/Pana dane osobowe zbieramy bezpośrednio w momencie zgłoszenia oraz w trakcie procesu leczenia. Pani/Pana dane osobowe zbieramy także od innych osób w sytuacjach przewidzianych prawem związanym z ratowaniem zdrowia i życia (np. opiekun prawny, osoba bliska itp.). W przypadku kontynuacji leczenia rozpoczętego w innym miejscu, dane mogą być otrzymywane również od innych placówek medycznych.
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa, w szczególności podmioty uprawnione do dostępu do dokumentacji medycznej, w szczególności: osoby upoważnione przez Pana/Panią, inne podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w ramach kontynuacji leczenia, organy władzy publicznej, w tym Rzecznik Praw Pacjenta i Narodowy Fundusz Zdrowia, sądom, prokuraturom, zakładom ubezpieczeń (za Pani/Pana zgodą), uprawnionym na mocy ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek.
  Pani/Pana dane mogę być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
 3. Okres przez jaki będziemy przechowywać dane (dokumentację medyczną) wynika z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i wynosi 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

– dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,

– dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,

– zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,

– skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia,

– skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres: 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza oraz  2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie,

– dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

 1. Posiada Pani/Pan prawo:

– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

– prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.

 1. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych, w tym m.in. konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych jest również niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury.
 2. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Do pobrania :

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych – monitoring

 

Dane adresowe Inspektora Ochrony Danych IOD:

Adres e-mail: iodo@szpital.lubaczowski.com

Telefon: 166328188