Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Dnia 12 lipca 2022 r., Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie podpisał ze Starostą Lubaczowskim umowę o numerze  UmKszUstKFS/22/0045 o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie.

Środki na szkolenia pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

Umowa zakładała przeszkolenie pracownika personelu medycznego w zakresie:

  1. Efektywne przygotowanie szpitala do wizyty akredytacyjnej– 1 osoba

Szkolenie zostało zrealizowane w okresie 28 – 29.07.2022 roku.

Całkowita wartość szkolenia wyniosła 1 204,00 zł

Kwota dofinansowania z KFS  963,20 zł

Wkład własny SPZOZ Lubaczów  240,80 zł