Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Dnia 17 maja 2022 r., Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie podpisał ze Starostą Lubaczowskim umowę o numerze  UmKszUstKFS/22/0029 o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie.

Środki na szkolenia pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

Umowa zakładała przeszkolenie pracownika personelu medycznego w zakresie:

  1. Manipulacja powięzi – Fascial Manipulation szkolenie rozwijające Manipulacja Powięzi w pediatrii edycja 2 – 1 osoba

Szkolenie zostało zrealizowane w okresie od 26.05 – 17.09.2022 roku.

Całkowita wartość szkolenia wyniosła 6 000,00 zł

Kwota dofinansowania z KFS  4 800,00 zł

Wkład własny SPZOZ Lubaczów  1 200,00 zł