Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Dnia 5 kwietnia 2022 r., Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie podpisał ze Starostą Lubaczowskim umowę o numerze  UmKszUstKFS/22/0011 o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie.

Środki na szkolenia pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

Umowa zakładała przeszkolenie pracowników personelu medycznego w zakresie:

  1. Kurs badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego – 4 osoby
  2. Anatomia palpacyjna – 1 osoba
  3. Kurs badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu biodrowego – 4 osoby
  4. Kurs badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach obręczy barkowej  – 3 osoby
  5. Kurs masaż Fascial Manipulation – szkolenie rozwijające Czerwone flagi i diagnostyka różnicowa dla potrzeb FM –  1 osoba

Szkolenia zostały zrealizowane w okresie od 10.05 – 09.10.2022 roku.

Całkowita wartość szkoleń wyniosła 27 450,00 zł

Kwota dofinansowania z KFS  21 960,00 zł

Wkład własny SPZOZ Lubaczów  5 490,00 zł