Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Dnia 30 marca 2016 r., Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie podpisał ze Starostą Lubaczowskim umowę Nr UmKszUstKFS/16/0026 o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie.

Środki na szkolenie pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

Umowa zakładała przeszkolenie pracowników personelu medycznego oraz niemedycznego w zakresie:
1.     Kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa operacyjnego – 1 osoba
2.     Kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa epidemiologicznego – 8 osób

Szkolenie nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych – 2 osoby

Szkolenia zostały zrealizowane w okresie od 04.05-20.12.2016 roku.

Całkowita wartość szkoleń wyniosła 16 780,00 zł

Kwota dofinansowania z KFS     13 424,00 zł

Wkład własny SPZOZ Lubaczów     3 356,00 zł