Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Dnia 6 sierpnia 2013r., Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie podpisał ze Starostą Lubaczowskim umowę Nr 1/REF/PFRON/2013 o refundację Stanowiska Pracy Osoby Niepełnosprawnej poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Umowa zakłada stworzenie nowego stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej która została zatrudniona jako sekretarka medyczna w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.  W ramach kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej SP ZOZ Lubaczów poniósł następujący koszty:

1.      Lada pielęgniarska z zabudową.
2.      Zestaw komputerowy z oprogramowaniem.
3.      Kserokopiarka.
4.      Drukarka kodów kreskowych.
5.      Fotel obrotowy.

Całkowita wartość zakupów wyniosła 32 605,70 zł

Kwota refundacji 27 500,00 zł

Wkład własny SPZOZ Lubaczów 5 105,70 zł

Mamy nadzieję że stworzone nowe stanowisko pracy jak i powstała infrastruktura dodatkowo usprawnią pracę przy rejestracji pacjentów do Szpitala.