Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Dnia 29 sierpnia 2018 r., Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie podpisał ze Starostą Lubaczowskim umowę Nr UmKszUstKFS/18/0020 o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie.

Środki na szkolenie pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

Umowa zakładała przeszkolenie pracowników personelu medycznego w zakresie:

  1. Kurs specjalistyczny szczepienia ochronne dla pielęgniarek – 14 osób
  2. Kurs specjalistyczny szczepienia ochronne dla położnych – 10 osób

Szkolenia zostały zrealizowane w okresie od 13.09 – 13.12.2018 roku.

Całkowita wartość szkoleń wyniosła 10 800,00 zł

Kwota dofinansowania z KFS  8 417,60 zł

Wkład własny SPZOZ Lubaczów  2 382,40 zł