Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Dnia 12 marca 2018 r., Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie podpisał ze Starostą Lubaczowskim umowę Nr UmKszUstKFS/18/0001 o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie.

Środki na szkolenie pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

Umowa zakładała przeszkolenie pracowników personelu medycznego oraz niemedycznego w zakresie:

  1. Kurs specjalistyczny leczenie ran dla położnych – 17 osób
  2. Kurs specjalistyczny leczenie ran dla pielęgniarek – 27 osób
  3. Zarządzanie ryzykiem działalności leczniczej w obszarach klinicznych i diagnostycznych – 18 osób
  4. Kurs specjalistyczny resuscytacja krążeniowo – oddechowa dorosłych – 26 osób
  5. Kurs kancelaryjno – archiwalny II stopnia – 1 osoba

Szkolenia zostały zrealizowane w okresie od 15.04 – 30.11.2018 roku.

Całkowita wartość szkoleń wyniosła 53 830,00 zł

Kwota dofinansowania z KFS  43 064,00 zł

Wkład własny SPZOZ Lubaczów  10 766,00 zł