Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Dnia 19 września 2017 r., Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie podpisał ze Starostą Lubaczowskim umowę Nr UmKszUstKFS/17/0020 o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie.

Środki na szkolenie pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

Umowa zakładała przeszkolenie pracowników personelu medycznego w zakresie:
1. Kurs z resuscytacji krążeniowo – oddechowej noworodka – 10 osób

Szkolenie zostało zrealizowane w okresie od 27.10-15.12.2017 roku.

 

Całkowita wartość szkolenia wyniosła 6 000,00 zł

Kwota dofinansowania z KFS  4 800,00 zł

Wkład własny SP ZOZ Lubaczów  1 200,00 zł