Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Dnia 20 kwietnia 2017 r., Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie podpisał ze Starostą Lubaczowskim umowę Nr UmKszUstKFS/17/0007 o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie.

Środki na szkolenie pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

Umowa zakładała przeszkolenie pracownika personelu niemedycznego w zakresie:
1. Kurs kancelaryjno – archiwalny I stopnia – 1 osoba

Szkolenie zostało zrealizowane w dniach 16-18.05.2017 roku.

 

Całkowita wartość szkolenia wyniosła 860,00 zł

Kwota dofinansowania z KFS  688,00 zł

Wkład własny SP ZOZ Lubaczów  172,00 zł