Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Dnia 30 marca 2016 r., Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie podpisał ze Starostą Lubaczowskim umowę Nr UmKszUstKFS/16/0027 o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie.

Środki na szkolenie pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

Umowa zakładała przeszkolenie pracowników personelu medycznego w zakresie:

1.     Kurs doskonalący z ratownictwa medycznego – 20 osób

Szkolenie zostało zrealizowane w okresie od 01.04-16.04.2016 roku.

Całkowita wartość szkolenia wyniosła 13 500,00 zł

Kwota dofinansowania z KFS     10 800,00 zł

Wkład własny SPZOZ Lubaczów     2 700,00 zł