Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013″

Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu Lubaczowskiego dzięki zakupowi nowoczesnej aparatury medycznej do SP ZOZ w Lubaczowie”

Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPPK.05.02.00-18-010/09/00 z dnia 28.04.2010r.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej zostało przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Osi priorytetowej: 5. Infrastruktura publiczna. Działanie: 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Temat priorytetu: 76 – Infrastruktura ochrony zdrowia. Działalność gospodarcza: 19- Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego.

Całkowita wartość projektu (w zł): 2 121 409,77

Całkowite wydatki kwalifikowalne (w zł): 2 059 841,77

Dofinansowanie z Unii Europejskiej ( w zł): 1 441 889,23

Wkład własny Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (w zł): 617 952,54

Projekt realizowany był od dnia 10.05.2010r. do 29.06.2011r.

Celem projektu jest podniesienie jakości świadczeń medycznych oferowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie dzięki zakupowi nowoczesnej aparatury medycznej. Celowi głównemu zostały podporządkowane następujące cele szczegółowe:

 • poprawa dostępności do wysokiej jakości urządzeń medycznych niezbędnych do skutecznej diagnostyki i leczenia,
 • podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w lubaczowskim szpitalu,
 • poprawa trafności diagnozy będącej czynnikiem kluczowym, decydującym o podejmowanym sposobie leczenia i jego skuteczności,
 • poprawa dostępności usług medycznych dla mieszkańców Powiatu Lubaczowskiego,
 • możliwość korzystania z kompleksowej diagnostyki i leczenia bez konieczności dojazdu do specjalistycznych ośrodków zlokalizowanych np. w Rzeszowie,
 • poprawa dostępności deficytowych w województwie podkarpackim usług medycznych (projekt dotyczy zakupu aparatury medycznej do oddziałów: neonatologii i położnictwa, rehabilitacji, w tym dzieci i młodzieży, chorób układu krążenia, projekt dotyczy usług opiekuńczo – leczniczych świadczonych przez szpital),
 • skrócenie czasu oczekiwania na specjalistyczne badania i zabiegi medyczne,
 • podniesienie zdolności oddziałów szpitalnych do szybkiego reagowania w kryzysowych sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia,
 • podniesienia jakości kompleksowej opieki nad kobietą w ciąży i noworodkami dzięki zakupowi urządzeń na Oddział Położniczo – Ginekologiczny i Neonatologiczny (USG z kolorowym Dopplerem, KTG, pulsoksymetru, lampy do fototerapii i kardiomonitora),
 • podniesienie jakości pomocy świadczonej osobom z dysfunkcjami narządów ruchu i różnego rodzaju urazami dzięki zakupowi urządzeń i sprzętu medycznego na Oddział Rehabilitacji,
 • podniesienie jakości diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia będących przyczyną wysokiej śmiertelności w województwie podkarpackim dzięki zakupowi specjalistycznej aparatury medycznej,
 • podniesienie wydajności energetycznej obiektu szpitala i ograniczenie strat ciepła dzięki montażowi kurtyny powietrznej w drzwiach zewnętrznych – montaż wysokowydajnej kurtyny powietrznej ograniczającej straty ciepła spowodowane częstym otwieraniem drzwi zewnętrznych przyczyni się do oszczędności w kosztach ogrzewania obiektu.

Zakres projektu jest w pełni dostosowany do istniejących potrzeb i jest optymalny pod względem zaspokojenia istniejącego popytu ze strony użytkowników. Zakres rzeczowy projektu został określony na podstawie diagnozy istniejących niedoborów i zdefiniowania zakupów najpilniejszych z punktu widzenia potrzeb pacjentów i lekarzy. Wszystkie nabywane w ramach projektu urządzenia medyczne cechuje wysoki poziom nowoczesności, łatwość obsługi i możliwość oferowania wielu funkcji koniecznych w codziennej pracy szpitala.

Rezultatem realizacji projektu jest zwiększenie ilości pacjentów korzystających z usług szpitalnych, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów pochodzących z obszarów wiejskich a ponadto zwiększenie ilości dotychczas wykonywanych specjalistycznych badań medycznych, co będzie możliwe dzięki doposażeniu szpitala w sprzęt zakupiony w ramach projektu.

Realizacja projektu planuje także zwiększenie kapitału ludzkiego poprzez pozyskanie lekarzy specjalistów na obsługę i leczenie pacjentów, którzy będę korzystać z efektów realizacji projektu podczas pobytu w placówce szpitala.

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

 

Galeria wybranego sprzętu medycznego zakupionego w ramach tego projektu: