Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013″

Modernizacja wyposażenia medycznego Szpitala Powiatowego w Lubaczowie”

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPPK.06.02.01-18-0017/17-00 z dnia 25.10.2017r.

Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa nr VI „Spójność przestrzenna i społeczna”, Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Całkowita wartość projektu (w zł): 2 500 000,00

Całkowite wydatki kwalifikowalne (w zł): 2 496 500,00

Dofinansowanie z Unii Europejskiej ( w zł): 2 122 024,95

Wkład własny SPZOZ Lubaczów (w zł): 374 475,05

Okres realizacji projektu 20.01.2018 – 31.10.2018

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w regionie. Zapewnione będzie to poprzez zakup aparatury medycznej i sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego, Pracowni Endoskopowej, Pracowni Rendgenodiagnostyki Ogólnej i Pracowni USG. Dzięki temu zapewniona będzie wysoka jakość świadczonych przez szpital usług i dostęp do nich mieszkańcom powiatu lubaczowskiego.

Cele szczegółowe projektu:

  • poprawa warunków leczenia, zmniejszenie czasu oczekiwania na skorzystanie z usług zdrowotnych,
  • poprawa jakości i skuteczności przeprowadzanych zabiegów,
  • wzrost ilości przeprowadzanych zabiegów i skrócenie czasu ich wykonania poprzez zapewnienie aparatury i sprzętu medycznego,
  • ograniczenie awaryjności i zwiększenie efektywności pracy poprzez zapewnienie aparatury i sprzętu medycznego,
  • poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy personelu medycznego,

Zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej, daje możliwość niesienia pomocy szybszej, skutecznej i bezpiecznej. Dzięki realizacji projektu zmniejszą się koszty prowadzonej działalności, wzrośnie liczba osób korzystających z objętego wsparciem obiektu, skróci się czas oczekiwania na świadczone usługi oraz zwiększy liczba świadczonych usług, wykonywane będą mało inwazyjne zabiegi operacyjne, które wymagają krótszego pobytu w szpitalu i rekonwalescencji, charakteryzują się mniejszą liczbą powikłań, dają lepszy efekt kosmetyczny. Dzięki nowemu wyposażeniu możliwe będzie spełnienie wymogów prawnych w zakresie wyposażenia bloku operacyjnego,  bloku diagnostycznego i pracowni endoskopowej oraz poszerzenie zakresu usług medycznych, co wpłynie pozytywnie na standard opieki medycznej mieszkańców powiatu lubaczowskiego oraz doprowadzi do utrzymania liczby osób aktywnych zawodowo na rynku pracy.

INWESTUJEMY W ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO