Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Tytuł projektu: „Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego w Powiecie Lubaczowskim poprzez zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i budowę lądowiska dla helikopterów w Lubaczowie”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 9.1 – Infrastruktura ratownictwa medycznego, Oś Priorytetowa IX – Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0065/16-00 z dnia 30.12.2016 r., Projektu nr POIS.09.01.00-00-0065/16.

 

Całkowity koszt realizacji projektu (w zł): 1 888 091,72

Kwota wydatków kwalifikowanych (w zł): 1 888 091,72

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich (w zł): 1 604 877,96

Wkład własny SPZOZ Lubaczów (w zł): 283 213,76

Okres rzeczowej realizacji projektu 19.01.2016 – 30.11.2017

Cel projektu: Poprawa jakości funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego oraz poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SOR SP ZOZ w Lubaczowie przez przeprowadzenie robót budowlanych oraz dostawy wyposażenia i sprzętu.

Inwestycja jest odpowiedzią na zidentyfikowany w obszarze działania Wnioskodawcy problem główny: niedostateczna dostępność i jakość świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Powiatowego w Lubaczowie. Wymienione problemy są ściśle ze sobą powiązane, przy czym najistotniejsze znaczenie ma konieczność zachowania zasady „złotej godziny”, zgodnie z którą czas od wystąpienia pierwszych objawów choroby lub urazu zagrażającego zdrowiu lub życiu pacjenta do momentu wdrożenia kompleksowego leczenia właściwego ze względu na ciężkość i rodzaj schorzenia lub urazu nie powinien być dłuższy niż 60 minut. Decydujące znaczenie odgrywa tu odpowiedni poziom wyposażenia SOR w tym posiadanie rozwiązań maksymalnie skracających ww. okres – możliwości szybkiego i bezpiecznego transportu do placówek specjalistycznych (transport lotniczy).

W związku z tym mocno uzasadnionym jest zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, który     pozwoli na szybsze zdiagnozowanie a tym samym szybszą terapię, wyleczalność oraz zmniejszenie śmiertelności pacjentów powiatu lubaczowskiego. Równie istotnym elementem jest odpowiedź projektu na zwiększone koszty eksploatacji Oddziału związane z wykorzystaniem energii cieplnej na potrzeby jego ogrzania. W celu poprawy efektywności energetycznej Wnioskodawca planuje zakup i montaż systemu drzwi automatycznych wraz z kurtyną powietrzną która zostanie zamontowana nad tymi drzwiami.

Zakres rzeczowy projektu koncentruje się wokół     3 zasadniczych elementów:

  1. Budowa lądowiska naziemnego przy budynku SP ZOZ w Lubaczowie (roboty budowlane i instalacyjne).

Projekt przewiduje zlokalizowanie lądowiska w pd-wsch części działki i połączenie projektowanej płyty lądowiska z istniejącym układem dróg wewnętrznych SP ZOZ . Teren lądowiska oświetlony zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Teren lądowiska będzie monitorowany systemem kamer z rejestracją zapisu.

  1. Zakup wyposażenia medycznego (Aparat do znieczulania ogólnego – 1szt., USG przewoźne – 1 szt., Bronchofiberoskop – 1szt., Zestaw pomp infuzyjnych – 1kpl., Łóżko intensywnej terapii – 1szt., Respirator – 1szt., Wózek do przewozu chorych – 2szt., Prowadnica światłowodowa – 2szt., Defibrylator – 1szt., Urządzenie do kompresji klatki piersiowej – 1szt., Przyłóżkowy aparat RTG – 1szt.).
  2. Zakup i montaż systemu drzwi automatycznych wraz z kurtyną powietrzną, które zostaną zamontowane w łączniku pomiędzy Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym (SOR) a miejscem gdzie wjeżdża karetka z osobą której udzielana jest pomoc.

Wszelkie podejrzenia dotyczące nadużyć finansowych lub nieprawidłowości związanych z projektem można zgłaszać do Instytucji Zarządzającej poprzez specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl
lub poprzez elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem formularza na dedykowanej stronie internetowej.

www.mapadotacji.gov.pl

 

Galeria wybranego sprzętu medycznego zakupionego w ramach tego projektu: