Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013″

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie w dniu 18.12.2012r., podpisał umowę Nr UDA-RPPK.03.01.00-18-006/11-00 o dofinansowanie projektu umieszczonego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 pn: „Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3 Społeczeństwo Informacyjne a współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Tytuł projektu: „Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki     Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM”

Całkowita wartość projektu: 2 453 369,62 (PLN)

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 894 475,80 (PLN)

Nazwa beneficjenta: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie

 

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

www.szpital.lubaczowski.com                                                           www.rpo.podkarpackie.pl

Projekt został w całości zrealizowany oraz rozliczony finansowo.

Informacje o PSIM
Podkarpacki System Informacji Medycznej (w skrócie PSIM) to rozwiązanie teleinformatyczne, którego głównym zadaniem jest gromadzenie, analiza i udostępnianie zasobów cyfrowych z udzielonymi lub planowanymi świadczeniami opieki zdrowotnej w placówkach służby zdrowia.

 

Cele PSIM
Głównym celem projektu PSIM jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Województwa Podkarpackiego. Cele pośrednie projektu to:

 • poprawa dostępu do informacji medycznej dla obywateli Podkarpacia.
 • podniesienie jakości procesu leczenia i zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów.
 • wzrost efektywności ekonomicznej systemu ochrony zdrowia i zwiększenie dostępności do usług dla obywateli.
 • usprawnienie procesu zarządzania ochroną zdrowia na poziomie wojewódzkim, regionalnym i lokalnym.

Główni beneficjenci PSIM
Głównymi beneficjentami projektu są:

 • obywatele województwa podkarpackiego korzystający z opieki zdrowotnej,
 • podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych na terenie województwa oraz pracownicy tych podmiotów,
 • instytucje nadzorujące ww. podmioty lecznicze i kreujące politykę zdrowotną na terenie województwa podkarpackiego oraz pracownicy tych instytucji.

Architektura rozwiązania
Architektura rozwiązania opiera się na Regionalnym Centrum Informacji Medycznej (RCIM), które integruje systemy dziedzinowe podmiotów leczniczych zintegrowanych z RCIM. RCIM nie gromadzi informacji o usługach medycznych danego pacjenta, jak również elektronicznej dokumentacji medycznej danego pacjenta. Dane te gromadzone są przez podmioty lecznicze zintegrowane z RCIM.
Pacjent rejestrując się na wizytę poprzez portal PSIM, dokonuje rejestracji bezpośrednio w wybranym podmiocie leczniczym.
Za jakość i aktualność danych dotyczących personelu , świadczonych usług, w tym dostępnych rejestracji i ich statusów odpowiada dany podmiot leczniczy. Brak komunikacji RCIM z danym podmiotem leczniczym w określonych sytuacjach, uniemożliwia wyszukanie lub zaprezentowanie informacji o wskazanej usłudze medycznej lub statusie rejestracji.

Elektroniczne usługi (e-Usługi) PSIM
W ramach projektu Podkarpacki System Informacji Medycznej udostępniane są elektroniczne usługi czyli usługi realizowane drogą elektroniczną (przez Internet). Należą do nich:

 • e-Informacja – zadaniem tej e-Usługi jest udostępnienie informacji o podmiotach leczniczych uczestniczących w projekcie, zakresach i dostępności świadczeń zdrowotnych realizowanych przez te podmioty oraz innych ważnych informacji z zakresu opieki zdrowotnej. W ramach tej e-Usługi pacjentom udostępniany jest m.in. Informator o usługach medycznych oraz Wyszukiwarka usług medycznych. Pacjenci mogą również założyć konto PSIM, dzięki któremu mogą m.in. rejestrować się elektronicznie (elektroniczna usługa e-Rejestracja) na usługi medyczne udostępniane w tym celu przez podmioty lecznicze uczestniczące w projekcie. Dzięki posiadaniu konta PSIM pacjenci mogą udostępniać uprawnionym podmiotom leczniczym wprowadzane przez siebie do Rejestru Danych Ratunkowych informacje o charakterze ratunkowym.
 • e-Rejestracja – zadaniem tej e-Usługi jest umożliwienie, pacjentowi posiadającemu konto PISM, elektroniczne zarejestrowanie się na wybrane usługi medyczne udostępniane przez podmioty lecznicze. Lista tych podmiotów jest dostępna na portalu PSIM. Posiadający konto może śledzić na bieżąco statusy wszystkich wykonanych rejestracji.
 • Elektroniczny Rekord Pacjenta (w skrócie ERP) – zadaniem tej e-Usługi jest zapewnienie wymiany informacji o dokumentacji medycznej pacjentów pomiędzy jednostkami opieki zdrowotnej uczestniczącymi w projekcie. Umożliwia ona wyszukiwanie i wymianę indywidualnej Elektronicznej Dokumentacji Medycznej pacjentów. Ta e-Usługa dostępna jest dla pracowników służby zdrowia posiadających określone uprawnienia.
 • Regionalny Rejestr Danych Ratunkowych (w skrócie RRDR) – celem tej e-Usługi jest gromadzenie i udostępnianie istotnych danych medycznych o pacjentach objętych PSIM oraz zasobach istotnych z punktu widzenia ratownictwa medycznego. Ta e-Usługa dostępna jest dla pracowników służby zdrowia oraz pracowników instytucji zajmujących się lub świadczącym usługi w zakresie ratownictwa medycznego, posiadających określone uprawnienia.
 • Elektroniczna Platforma Współpracy ZOZ (w skrócie EPWZOZ) – jej zadaniem jest umożliwienie przekazywania elektronicznych zleceń do uczestniczących w projekcie jednostek opieki zdrowotnej oraz odbiór wyników tych zleceń. Ta e-Usługa dostępna jest dla pracowników służby zdrowia posiadających określone uprawnienia.
 • Elektroniczna Platforma Nadzoru (w skrócie EPN) – jej podstawowym zadaniem jest zapewnienie wymiany informacji pomiędzy jednostkami opieki zdrowotnej a organami je nadzorującymi i koordynującymi politykę zdrowotną w regionie (jak np. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.