Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Tytuł projektu: „Zakup monitorów funkcji życiowych stacjonarno – transportowych  z wyposażeniem dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej SPZOZ  w Lubaczowie”

 

Realizacja projektu odbywa się na podstawie umowy nr DFS-III.7211.264.2020 z dnia 22.06.2020r.,  zawartej z Ministrem Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości z zakresu wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

Cel projektu:  Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych głównie w Powiecie Lubaczowskim oraz zapewnienie lepszej jakości i większego bezpieczeństwa osobom pokrzywdzonym przestępstwami poprzez zakup kardiomonitorów. Konieczność zakupu podyktowana jest dużą ilością pacjentów i koniecznością monitorowania ich funkcji życiowych w sali pooperacyjnej oraz innych oddziałach szpitalnych. Głównym przyświecającym celem zakupu kardiomonitorów jest pomoc osobom pokrzywdzonych w wyniku przestępstw, co  jest spójne z jednym z  głównych celów Funduszu Sprawiedliwości. Blok Operacyjny to serce szpitala, bez którego nie mógłby on funkcjonować, ponadto umożliwia prowadzenie działalności oddziałom zabiegowym między innymi takim jak chirurgia, ginekologia, położnictwo itd.  Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii wśród ofiar ciężkich przestępstw jest miejscem gdzie pacjenci leczeni są w stanach bezpośrednio zagrażających ich życiu, a zakup kardiomonitorów przyczyni się do lepszej diagnostyki i monitorowania ich funkcji życiowych. Natomiast Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej jest w naszym szpitalu najbardziej rozwijającym się obszarem, z roku na rok zwiększa się liczba wykonywanych zabiegów dlatego dofinansowanie do zakupu kardiomonitorów pozwoli jeszcze bardziej zwiększyć możliwości diagnostyki i leczenia na tym oddziale, ze szczególnym uwzględnieniem osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Całkowita wartość projektu (w zł): 56 200,00

Wysokość dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości (w zł): 56 200,00

Projekt realizowany będzie w okresie od dnia 22.06.2020r. do dnia 31.12.2020r.

„Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”