Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Tytuł projektu: „Zakup stołu operacyjnego z wyposażeniem na Blok Operacyjny dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej SPZOZ w Lubaczowie”

Realizacja projektu odbywa się na podstawie umowy nr DFS-III.7211.265.2020 z dnia 13.05.2020r.,  zawartej z Ministrem Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości z zakresu wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

 

Cel projektu:  Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych głównie w Powiecie Lubaczowskim oraz zapewnienie lepszej jakości i większego bezpieczeństwa osobom pokrzywdzonym przestępstwami, poprzez zakup nowego stołu operacyjnego. Zakupiony stół operacyjny da możliwość niesienia pomocy: szybszej, skutecznej i bezpiecznej osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstw, dodatkowo zwiększy się liczba świadczonych usług, wykonywane będą dodatkowo mało inwazyjne zabiegi operacyjne, które wymagają krótkiego pobytu w szpitalu a rekonwalescencja osób pokrzywdzonych dzięki temu ulegnie znacznemu skróceniu i zmniejszy się liczba powikłań. Zakup stołu operacyjnego przyczyni się także do poprawy komfortu wykonywania procedur medycznych zarówna dla pacjenta jak i personelu medycznego.

 

Całkowita wartość projektu (w zł): 165 200,00

Wysokość dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości (w zł): 165 200,00

Projekt realizowany będzie w okresie od dnia 06.05.2020r. do dnia 31.12.2020r.

„Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”