Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”

Umowa o powierzenie grantu nr COVID.19.09.45 z dnia 26.10.2020 roku zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia – Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Zamkowa 8, 35 – 032 Rzeszów

Dofinansowanie w formie grantu zostało przyznane na realizację zadań podlegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Oś priorytetowa V Wsparcie dla Obszaru Zdrowia.

Całkowita wartość grantu (w zł): 161 667,89 zł w tym:

  • na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników 142 913,42 zł
  • na zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu 18 754,47 zł

Okres realizacji projektu 01.05.2020 – 31.12.2020

Łączna wysokość grantu jest finansowana z następujących źródeł:

  • ze środków europejskich 84,17% wydatków kwalifikowalnych projektu,
  • ze środków dotacji celowej 15,83% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Przeznaczenie grantu:

  • w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz osób sprzątających, które ze względów bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka zakażenia COVID-19 ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie który obejmuje projekt,
  • w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym na zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji.