ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 

Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej w Lubaczowie udostępnia dokumentację medyczną:

 • bezpośrednio pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy,
 • jego przedstawicielowi ustawowemu (np. rodzicom małoletniego pacjenta),
 • innej osobie upoważnionej przez pacjenta.
 • po śmierci pacjenta, dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta, była jego przedstawicielem ustawowym (art.. 26 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). W razie sporu między bliskimi o dostęp do dokumentacji, rozstrzyga go sąd (jest to ten sam sąd, który rozstrzygałby o postępowaniu spadkowym w sprawie tego zmarłego).

Dokumentacja medyczna jest udostępniana przez Zakład:

 • do wglądu, w tym do baz w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych – z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych ( np. w karetce pogotowia lub śmigłowcu ratunkowym) – albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć.
 • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta,
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 • na informatycznym nośniku danych.

Aby uzyskać dokumentację medyczną w w/w formach, należy złożyć pisemny wniosek 

w dziale Metodyczno-Organizacyjnym SP ZOZ w Lubaczowie albo w rejestracji danej Poradni/Pracowni.

 

Zgoda na udostępnienie dokumentacji medycznej albo jej odmowa następuje na podstawie decyzji Dyrektora SP ZOZ –u lub osoby przez niego upoważnionej. W przypadku nie wyrażenia zgody, odmowa wydania dokumentacji wydawana jest w formie pisemnej z uzasadnieniem. Dokumentacja wydawana jest nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

 Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

 1.  Za udostepnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub  wydruku, na informatycznym nośniku danych, w formie odwzorowania cyfrowego (skanu), Zakład pobiera opłatę zgodnie z obowiązującym Cennikiem Usług Medycznych SP ZOZ w Lubaczowie, nie wyższą jednak niż  określona w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 2. Opłaty o której mowa w pkt.1 nie pobiera się  w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:
 • pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie poprzez: sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na informatycznym nośniku danych, w formie odwzorowania cyfrowego (skanu).
 • w związku z postępowaniem w sprawie przyznania świadczenia kompensacyjnego prowadzonym przez Rzecznika Praw Pacjenta.

Pliki do pobrania:

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej