Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

OGŁOSZENIE O AUKCJI

OGŁOSZENIE O AUKCJI

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Lubaczowie

Mickiewicza 168 37-600 Lubaczów

ogłasza aukcję na sprzedaż aparatu RTG firmy Simens AG 2 stanowiskowy (stanowisko kostno-płucne, stanowisko skopijne – ścianka oraz generator).  Aparat sprzedaje jako niesprawny – generator uszkadza lampy.

  1. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest:

Wpłata wadium w wysokości 246,00 zł (dwieście czterdzieści sześć 00/100 groszy) w kasie organizatora aukcji SPZOZ w Lubaczowie co stanowi 10% ceny wywoławczej. Jeżeli uczestnik przetargu mimo wyboru oferty uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży pobraną sumę wadium zachowa Organizator.
W pozostałych wypadkach wpłacone wadium zostanie zwrócone lub wliczone na poczet ceny.

  1. Aukcja odbędzie się 04.04.2018 r. o godzinie 1000 w świetlicy SP ZOZ w Lubaczowie do tego terminu należy wpłacić wadium.
  2. Przedmiot aukcji można oglądać w dzień aukcji od godz. 730 – 930
  3. Wszelkich informacji na temat aukcji udziela Dariusz Drabik tel. 16 6328198
  4. SP ZOZ w Lubaczowie zastrzega sobie prawo odstąpienia od aukcji bez podawania przyczyny.
  5. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przeprowadzenia aukcji .
  6. Możliwość odbioru przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia nie dłużej niż 7 dni od przeprowadzenia aukcji .
  7. Demontaż oraz transport urządzenia pozostawia się nabywcy.
No Comments
Post a Comment
Name
E-mail
Website